Aanmelding

Aanmelding gebeurt via de link 'inschrijven'. Je vult alle noodzakelijke gegevens in en je kiest een betaalwijze. Het ingevuld formulier kan je online verzenden nadat je akkooord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Je krijgt eerst een automatisch bericht van ontvangst aanmeldingsformulier en daaropvolgend een betalingsuitnodiging. (!) Mocht deze uitnodiging tot betaling uitblijven gelieve contact op te nemen met DJ-School via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer je geplaatst bent voor de gekozen workshop, na ontvangst van betaling, ontvang je daar bericht van via e-mail.

Algemene voorwaarden

1. Plaatsing

Algemeen

Het beleid van DJ-School is erop gericht iedereen gelijk te behandelen. Hoewel vroeg aanmelden de kans op plaatsing vergroot, biedt dit geen garantie. Plaatsing blijft altijd afhankelijk van de beschikbare plaatsen per workshop. De inschrijving geldt telkens voor 1 workshop in haar geheel, dat dus naargelang de gekozen workshop bestaat uit 1, 2, 3 of 4 lessen. 

1.1 Workshops bestaande uit 2 of meerdere lessen

Deelnemers die zich inschrijven voor deze workshops, krijgen uiterlijk één week voor de start van de workshop bericht over het al of niet doorgaan van de workshop en over hun plaatsing. De DJ-School behoud zich het recht om een workshop te verplaatsen naargelang het aantal ingeschreven deelnemers, zonder meer. De deelnemer kan dan ofwel de workshop volgen wanneer hij wel doorgaat, ofwel wordt de workshop bijdrage aan de deelnemer terugbetaald.

1.2 Workshops bestaande uit 1 les

Indien de deelnemer zijn of haar inschrijving ongedaan wil maken dan is de deelnemer verplicht dit te doen ten laatste 1 week (7 dagen) voor aanvang van de workshop. Bij latere annulatie kan de deelnemer eenmalig een andere aanvangsdatum kiezen voor desbetreffende workshop.

1.3 Plaatsingsgarantie

Deelnemers die deelnemen aan een workshop hebben gedurende de looptijd van hun inschrijving bij DJ-School garantie op hun plaatsing in de betreffende workshop. Deze garantie geldt uitsluitend met betrekking tot de gekozen workshop en is niet van toepassing op de andere workshops.

1.4 Plaatsingsvoorrang

Deelnemers die reeds bij DJ-School lessen volgden, en die vanuit een basiscursus willen doorstromen naar de 2e module krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen. Let op: voorrang bij plaatsing betekent geen plaatsingsgarantie.

1.5 Wachtlijst

Deelnemers die bij aanvang van een module niet geplaatst kunnen worden omdat de workshop volzet is, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop naar de aanvang van de gewenste module toch een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende deelnemer door DJ-School benaderd.

2. Betaling

2.1 Algemeen

De factuur wordt per e-mail wordt verstuurd samen met de bevestiging van reservering van de gekozen cursus. Dan kunt u de betaling doen via overschrijving binnen de voorziene termijn. Contant betalen is niet mogelijk.

2.2 Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt altijd aangegaan voor het totale bedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt DJ-School zich het recht voor de deelnemer de lessen te ontzeggen en zodoende de inschrijving te annuleren en zijn of haar plaats vrij te maken voor die desbetreffende workshop. De deelnemer heeft recht op zijn of haar plaats voor de gekozen workshop enkel en alleen als de betaling is ontvangen en daaropvolgend via email de bevestiging heeft ontvangen van DJ-School.

3. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de workshop.

Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de workshop is alleen mogelijk door middel van schriftelijk bericht aan DJ-School. De opzegging/beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de cursist van DJ-School dienaangaande een bevestiging heeft ontvangen via e-mail. Terugbetaling van lesgeld is niet mogelijk en gebeurt altijd via een tegoedbon. U kunt zich wel te allen tijde laten vervangen door een andere persoon, indien ons dit vóór aanvang van de activiteit wordt gemeld.

4. Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij workshops met 2 of meerdere lessen altijd vervangen of later ingehaald en dit overeenkomstig met de ingeschrevenen. DJ-School verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk te waarborgen.

5. Lesmateriaal / leermiddelen

DJ-School zorgt voor professioneel technisch apparatuur om de workshops geven. (het is niet nodig notities te maken maar indien gewenst, voorziet de deelnemer zelf pen en papier)

6. Korting lesgeld

Kortingen op het lesgeld zijn alleen mogelijk in de onderstaande gevallen. Kortingen dienen sowieso bij elke inschrijving bij elke nieuwe workshop te worden aangevraagd.

6.1 Groepskorting

Bij inschrijving vanaf 3 personen in een groep wordt een korting gegeven van 5 % op het totaalbedrag van desbetreffende ingeschrevenen enkel en alleen voor desbetreffende workshop.

6.2 Gezinskorting

Bij inschrijving van drie of meer personen uit hetzelfde gezin, en indien het tarief van elke workshop min. € 199 wordt een korting van 50 euro gerekend op de totaalprijs. Hier wordt een bewijsje van de gezinssituatie gevraagd.

7. Tarieven

De tarieven worden altijd bekend gemaakt op de website. Enkel de prijzen vermeld op de website en op datum van de inschrijving zijn van kracht en rechtsgeldig voor de ingeschrevene. Elke aanpassing van de prijs voor gelijk welke workshop, zij het in neerwaartse of opwaartse beweging, geeft de deelnemer niet het recht om na zijn of haar inschrijving eventueel aanspraak te maken op de nieuwe aangepaste prijs, zelfs indien deze prijzen worden aangepast en aangekondigd tijdens hun lopende module of wachttijd.

8. Lesovereenkomst

Aanmeldingen voor de aangeboden workshops worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de desbetreffende cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de workshop waarvoor men zich heeft ingeschreven. Inschrijving voor een specifieke module geldt enkel voor desbetreffende module binnen de gegeven periode dat deze workshop wordt gegeven, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst tussen de deelnemer en DJ-School eindigt op het moment van het eindigen van de laatste les binnen de workshop waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

9. Afwezigheid van de deelnemer

Afwezigheid van de deelnemer dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
Er is geen restitutie mogelijk van niet gevolgde lessen.

10. Wijzigingen gedurende de workshop

10.1 Wijziging in groepsgrootte

Vermindering van groepsgrootte gedurende een workshop, bijvoorbeeld door het vertrek van deelnemers, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de deelnemers die de lessen vervolgen. Wel behoudt DJ-School zich het recht voor deze deelnemer(s) indien mogelijk en na overleg in een andere groep te plaatsen.

10.2 Vervanging docent

DJ-School verplicht zich er toe tijdelijke of permanente vervanging van een docent zo veel mogelijk te beperken. DJ-School is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de deelnemer. De deelnemer kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging, restitutie).

10.3 DJ-College en ziekte docent
DJ-School is niet verplicht de vervanging van een lesuur te voorzien in geval van ziekte van leerkracht of deelnemer. De deelnemer kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging, restitutie). Niet gevolgde lessen door ziekte van student en leerkracht kunnen niet worden ingehaald, tenzij anders overeengekomen.

11. Verzekering en aansprakelijkheid

DJ-School is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, zij het in het zich verplaatsen van huis uit of waar dan ook richting DJ-School en terug, zij het ter plaatse op de DJ-School tijdens de lessen.

12. Omgangsregels

DJ-School staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Voor deelnemers moet het prettig zijn om bij ons lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij DJ-School hun werk te kunnen uitvoeren. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en pesten.

14. Privacyverklaring  / GDPR

In het kader van de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) garandeerd DJ-School dat de persoonlijke gegevens die ze van jou ontvangt bij het inschrijven met alle respect worden opgeslagen in een beveiligd bestand, geheel conform de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens

Deze gegevens worden maximum 2 jaar bewaard. Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor het bezorgen van informatie omtrent onze activiteiten en voor de opmaak van eventuele administratieve documenten nodig voor de algemene werking van DJ-School.

Indien je niet akkoord gaat met deze of indien je je gegevens wilt inkijken en/of aanpassen, dan kan dit aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..